ÁSZF

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK
 
A www.akciosklima.com online áruházat a Service Facility Management Korlátolt Felelősségű Társaság (cégjegyzékszám: 01-09-924452, székhely: 1191 Budapest, Lehel utca 19. VI. emelet 17.; továbbiakban „Szolgáltató”) üzemelteti. Szolgáltató a Magyar Köztársaság területén bejegyzett gazdasági társaság, melynek tagjai és alkalmazottai a jelen weboldalon elérhető szolgáltatások nyújtásához szükséges ismeretekkel, szakértelemmel, szakmai tapasztalattal, gyakorlattal, személyi és technikai feltételekkel rendelkeznek. A Szolgáltató tagjai és alkalmazottai a jelen weboldalon elérhető szolgáltatások biztosítása során minden esetben jogszerű, célszerű és gondos eljárásra törekednek.
 
1.) A www.akciosklima.com online áruház szolgáltatásait az érdeklődők regisztrációt követően, az általános szerződési feltételek (továbbiakban: ÁSZF) fenntartás nélküli elfogadásával vehetik igénybe. A regisztráció önkéntes. A regisztráció során megadott adatok helyességéért a regisztráló a felelős. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a regisztrációt törölje, különösen abban az esetben, ha a közölt adatok helyességével vagy hitelességével kapcsolatban kételye merül fel, illetőleg ha a regisztráció más okból aggályos. A Szolgáltató jogosult továbbá a regisztráció törlésére, amennyiben a regisztrált személy (továbbiakban: Felhasználó) a Szolgáltatások igénybe vétele során az ÁSZF vagy a vonatkozó hatályos jogszabályok rendelkezéseit megsérti.
 
2.) A megrendelések leadása a www.akciosklima.com internetes áruházban kizárólag elektronikus úton lehetséges, interneten keresztül a www.akciosklima.com webcímen. Telefonon, faxon, e-mailen, levélben leadott rendeléseket a Szolgáltató nem köteles elfogadni. A megrendelésekkel kapcsolatos tájékoztatásokat a Szolgáltató elektronikus úton, e-mailben küldi el a felhasználók részére.
 
3.) A megrendelés visszaigazolásával a Felhasználó és a Szolgáltató között a megrendelt termék vonatkozásában adásvételi szerződés jön létre jelen ÁSZF és a termékhez közölt egyedi feltételek (pl: állapot, ár) illetőleg a megrendeléskor megadott egyéb feltételek (pl. példányszám, szállítás) szerint. A megrendelés a visszaigazolást követően kizárólag a Szolgáltató hozzájárulásával módosítható. Abban a nem várt esetben, ha a megrendelt termék bármely okból nem áll rendelkezésre, a Szolgáltató a Felhasználót erről haladéktalanul tájékoztatja és az esetlegesen előre kifizetett ellenértéket haladéktalanul visszautalja a Felhasználó részére.
 
4.) A megvásárolt termék az adott termékhez felkínált és a Felhasználó által a megrendelés leadásakor kiválasztott szállítási módon, a Felhasználó költségére kiszállításra kerül, illetőleg a terméket a Felhasználó választása szerint az Eladó által megjelölt üzletben a vételár megfizetése ellenében átveheti. Amennyiben a Felhasználó a termék házhozszállítását is megrendeli, a termék nyilvánvalóan szállítási hibából eredő sérüléseivel, a csomagolás sérüléseivel, vagy a csomag elvesztésével kapcsolatos igényét a Felhasználó közvetlenül a fuvarozást végző társasággal szemben jogosult érvényesíteni.
 
5.) A visszaigazolt rendelésektől való elállási jog gyakorlására vonatkozó törvényi szabályozást a 17/1999. (II.5). Kormányrendelet tartalmazza. A 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet értelmében a vásárló indoklás nélkül elállhat a vásárlástól a kézhezvételtől számított 8 munkanapon belül. Amennyiben eddig az időpontig írásbeli megerősítést nem kapott a vásárló, elállási jogát a megerősítés kézhezvételétől számított 8 napig, a termék kézhezvételétől számított legfeljebb 3 hónapig gyakorolhatja. Kézhezvételi időpont a bolti átvétel esetében a rendelés bolti átvételének időpontja, házhozszállítás esetében a futártól történő átvétel időpontja. Elállási jog gyakorlása esetén a Felhasználó a sértetlen terméket és a számlát vagy annak másolatát saját költségén a Szolgáltató címére visszaküldeni vagy visszahozni köteles. A Szolgáltató a termék kézhezvételétől számított 30 napon belül visszatéríti a termék vételárát. A Szolgáltató utánvéttel visszaküldött csomagokat nem fogad. Az eladó szavatossági és jótállási felelősségére a Ptk-ban és a 49/2003. (VII.30.) GKM rendeletben foglaltak az irányadóak.
 
6.) A Felhasználó teljes körű felelősséggel tartozik minden olyan rendelésért és egyéb tranzakcióért, amelynek során a jelszava felhasználásra került. A Felhasználó köteles gondoskodni jelszava megfelelő titokban tartásáról.
 
7.) A Szolgáltató nem vállal felelősséget a megrendelés nem teljesítéséből, késésből, a szolgáltatás leállásából eredő, és/vagy az esetleges üzleti vagy magántermészetű információk elvesztéséből vagy egyéb anyagi veszteségből fakadó károkért. 
 
8.) A Szolgáltató megtesz mindent azért, hogy a www.akciosklima.com online áruház oldalain megjelenő adatok (termékek ára, elérhetősége, leírása, stb.) a lehető legpontosabbak legyenek, azonban az elírásokért és tévedésekért való felelősséget kizárja. 
 
9.) A Szolgáltató mindent megtesz azért, hogy a www.akciosklima.com online áruház oldalai és üzenetei vírusoktól és más internetes kártevőktől mentesek legyenek, azonban a Felhasználó feladata a rendszerhez csatlakozó számítógépe vírusvédelmének biztosítása, a Szolgáltató az esetleges internetes vírusfertőzésért és következményeiért való felelősségét kizárja.
 
10.) A Szolgáltató a megrendelések teljesítéséhez szükséges, a regisztráció során a Felhasználó által megadott személyes adatokat kezeli. A Szolgáltató által a regisztráció során kért személyes adatok illetőleg egyéb információk Felhasználó részéről történő önkéntes átadása az Felhasználó által rendelkezésre bocsátott adatok körére vonatkozó adatkezelési hozzájárulásnak minősül az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései alapján. A Szolgáltató minden tekintetben elkötelezett a személyes adatok korrekt, bizalmas, törvényes és tisztességes felvétele és kezelése iránt, biztosítja azt, hogy az adatkezelési, illetve adatfeldolgozási tevékenység során a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően jár el. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató a szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljából kezelheti az igénybe vevő azonosításához szükséges és elégséges azonosító adatokat. Felhasználó a Szolgáltató ügyfélszolgálatához intézett írásbeli nyilatkozattal személyes adatai kezelését megtilthatja és kérheti a kezelt személyes adatainak a Szolgáltató adatbázisából való részleges vagy teljes törlését. Felhasználó tudomásul veszi, hogy személyes adatai kérésére történő törlése a Szolgáltatások további nyújtását lehetetlenné teszi.
 
11.) A Szolgáltató rendszere a felhasználók aktivitásáról adatokat gyűjthet melyek nem kapcsolhatóak össze a felhasználók által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más internetes honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal. 
 
12.) A Szolgáltató jogosult a felhasználó részére hírlevelet vagy egyéb reklám levelet küldeni, amennyiben a felhasználó a regisztrációkor a megfelelő adatai megadásával ehhez előzetesen, egyértelműen, kifejezetten és önkéntesen hozzájárult. A Szolgáltató nem köteles ellenőrizni, hogy a felhasználó által a regisztrációkor illetőleg egyébként a hozzájárulás megadásakor megadott adatok valósak illetőleg helytállóak. A Felhasználó az önkéntes hozzájárulását bármikor jogosult megkötni vagy visszavonni. Ebben az esetben a Szolgáltató a visszavonást követően a felhasználó részére több hírlevelet illetőleg egyéb reklám levelet nem küld, továbbá törli a felhasználó adatait a hírlevélre feliratkozott felhasználók adatai közül.
 
13.) Szolgáltató a www.akciosklima.com weboldalon elérhető szolgáltatások nyújtásához szükséges technikai feltételek biztosításához, így különösen a weboldal működtetéséhez és karbantartásához közreműködőket vesz vagy vehet igénybe. Felhasználó tudomásul veszi és elfogadja, hogy ezen közreműködők (továbbiakban: Technikai Közreműködők) a szolgáltatás nyújtásához szükséges olyan résztevékenységeket végeznek, amely jogszerűsége, szakszerűsége, célszerűsége ellenőrzésére vagy felülvizsgálatára, illetőleg a közreműködő eljárása módosítására Szolgáltató nem vagy nem teljes körben jogosult, erre való tekintettel Felhasználó kötelezettséget vállal, hogy a Technikai Közreműködők eljárásával, szolgáltatásával, szolgáltatása esetleges hiányosságaival kapcsolatos észrevételeit a Technikai Közreműködőkkel közvetlenül közli, nem várt jogvitáját a Technikai Közreműködőkkel szemben közvetlenül folytatja le, és Ügyfél a Technikai Közreműködők bármely eljárásával, szolgáltatásával, szolgáltatása esetleges hiányosságaival kapcsolatos igénye Szolgáltatóval szembeni érvényesítéséről jelen ÁSZF elfogadásával feltétel nélkül és visszavonhatatlanul lemond. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Technikai Közreműködők bármely eljárásával, szolgáltatásával, szolgáltatása esetleges hiányosságaival kapcsolatos igény Szolgáltatóval szembeni érvényesítésének joga abban az esetben sem éled fel, ha a Technikai Közreműködő jogutód nélkül megszűnik, vagy vele szemben bármely más okból az igény nem érvényesíthető. 
 
14.) A Szolgáltató magára nézve kötelezőnek tekinti a Magyar Reklámszövetség és a Magyarországi Tartalomszolgáltatók Egyesületének etikai kódexét. 
 
15.) Fogyasztói panaszügyintézés írásban, ill. telefonon történik, az info@sfm.hu email címen, valamint a Szolgáltató székhelyén működő ügyfélszolgálaton a +3616881953-as telefonszámon. 
 
16.) Jelen Általános Szerződési feltételek egyoldalú módosításának a jogát a Szolgáltató fenntartja, az ÁSZF módosításai illetőleg a módosított ÁSZF a www.akciosklima.com oldalon történt közzététellel lépnek hatályba és valamennyi Felhasználóra kiterjednek.